نمایشگاه فروش پاییزه - نمايشگاه فروش پاييزه به جوار پل شهرستان آمد